Dobrodošli u HDEDM članstvo

 

Članom Društva mogu postati samo poslovno sposobne fizičke osobe te pravne osobe iz Hrvatske i inozemstva koje su zainteresirane za rad u Društvu ili za postizanje ciljeva koje je pred sebe postavilo Društvo.

 

Članstvo, tj. udruživanje u Društvo, je dobrovoljno.

Članom Društva postaje se upisom u Registar članova, koji vodi tajnik Udruge.

 • Članovi mogu imati status:

  - aktivnog člana

  - pristupnog člana

  - počasnog člana

  - doživotnog člana

 • Aktivni članovi Društva imaju pravo da mogu:

  - sudjelovati u radu Društva

  - birati i biti birani u tijela Društva

  - biti obaviješteni o radu Društva

  - čuvati i podizati ugled Društva

  - štititi zajedničke interese Društva i njegovih članova

  - ostvarivati druga prava predviđena općim aktima Društva.

   

  Aktivnim članom postaje se isključivo na poziv jednog od aktivnih članova i ako prihvaćanje potvrdi 2/3 članstva. Da bi postao aktivnim članom, kandidat mora proći razdoblje pristupnog članstva

 • Pristupni član

  Postaje se sudjelovanjem na najmanje dva kongresa estetske dentalne medicine u pet godina. Pristupnicu mora potpisati barem jedan aktivni član.

   

  Pristupni članovi svojim prijedlozima mogu doprinijeti boljem radu Društva, ali nemaju pravo glasa u odlučivanju kao ni pravo da mogu birati ili biti izabrani u neko od tijela Društva.

 • Doživotni član

  Postaje se nakon 10 godina aktivnog članstva u Društvu, i to:

   

  - odlaskom u mirovinu

  - sa 65 godina

  - sa 55 godina, ali samo ako je član u međuvremenu obavljao

    dužnost predsjednika Društva.

 • Počasni član

  Može postati fizička ili pravna osoba koja je svojim djelovanjem ili prilogom posebno doprinijela ostvarivanju ciljeva Društva.

  Status počasnog člana utvrđuje Predsjedništvo Društva.

  Počasni članovi sudjeluju u radu Društva, ali bez prava odlučivanja kao i prava da budu birani u tijela Društva.

 • Članarina

  Članarinu za članstvo u Društvu u iznosu od 1.000 kn plaćaju pristupni članovi. Članarina se mora uplatiti do 15. veljače tekuće godine. Ako uplata nije pravovaljana ili nema pismenog objašnjenja razloga njezina kašnjenja, smatrat će se da je član odustao od daljnjeg članstva.

Članstvom u HDEDM ostvarujete:

 

Pravo na povoljniju kotizaciju za Aesthetic dental

moment, te sva stučna usavršavanja organizirana

od strane HDEDM

 

Plaketu članstva HDEDM

 

Pristupnu šifru za ulazak na zaštićeni dio stranice

(linkovi, publikacije, obavijesti)

PRISTUPNICA

HDEDM  I   2015.